اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران
دومین جشنواره بهره وری و بهبود فضای کسب و کار